A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Rejstřík partnerů veřejného sektoru

Máte obchodního partnera ze Slovenska? Podílíte se na veřejných zakázkách ve Slovenské republice? Nová slovenská registrační povinnost se týká také českých podnikatelů, kteří obchodují na Slovensku.

Rejstřík partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora)

Je speciální rejstřík, do něhož se musí povinně zapsat podnikatelé, kteří podnikají na Slovensku a splňují určité podmínky. Rejstřík byl vytvořen v důsledku protischránkové legislativy a firmy v něm musí přiznat své skutečné vlastníky a rovněž musí zveřejnit, zda jsou řízeny člověkem s politickou funkcí. Rejsřík je veřejně dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti SR.

Rozhoduje postavení obchodního partnera

Registrace je většinou povinná v případě, že česká společnost obchoduje přímo se Slovenskou republikou, jejími institucemi nebo orgány (například pokud dodávají zboží nebo služby některému z ministerstev). V takovém případě obvykle na povinnost registrace upozorní slovenské státní instituce před samotným uzavřením smlouvy s podnikatelem. Nemusí tomu tak ale být vždy.

Dále je registrace pro českého podnikatele povinná i tehdy, je-li zapojen do řetězce dodavatelů obchodujících se Slovenskou republikou, jejími institucemi nebo orgány. Obecně řečeno, pokud je zákazník registrován v Rejstříku partnerů veřejného sektoru, spravidla platí, že také jeho český dodavatel bude mít registrační povinnost.

Malé zakázky jsou vyňaty

Povinnost registrace však nemusí být automatická. Uplatňují se jisté limity, díky kterým jsou malé zakázky od této povinnosti osvobozeny. Pokud je výše plnění ze smlouvy pod limitem 100 000 EUR, registrace není povinná. U rámcových smluv, jejichž výše plnění není předem známa, je limit stanoven na částku 250 000 EUR ročně. Obě uvedené částky jsou ovšem včetně DPH.

Jak se zapsat do Rejstříku partnerů veřejného sektoru

Do Rejstříku partnerů veřejného sektoru se podnikatel nemůže zapsat sám. Musí si k tomu najít dodavatele, který má v rámci SR oprávnění zápisy poskytovat. Jde o oprávněnou osobu, která pod hrozbou vysokých sankcí garantuje slovenským institucím, že podnikatel zapsal do rejstříku pravdivé údaje o svých skutečných vlastnících. Služby oprávněných osob jsou proto zpoplatněny. Náklady s nimi spojené musí hradit samotní podnikatelé.

Potřebujete se zapsat do Rejstříku partnerů veřejného sektoru?

Naše společnost je oprávněnou osobou a máme rozsáhlé zkušenosti se zápisem podnikatelů do Rejstříku partnerů veřejného sektoru. Registrace poskytujeme také firmám z ČR.

Naše služby zahrnují následující úkony: Poskytneme vám přehledný souhrn údajů potřebných pro vyřízení zápisu, celou agendu za vás vyřídíme u příslušných slovenských institucí, doručíme vám potvrzení o zápisu vaší společnosti. Následně budeme dohlížet na příslušné lhůty a průběžně vás informovat o případných povinnostech nebo změnách v legislativě. Kontaktujte nás ještě dnes.

Marcela Bošková, oprávněná osoba pro Rejstřík partnerů veřejného sektoru 24.9.2017

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.