A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Štyri spôsoby ako podporiť šport. Podnikatelia, môžete si vybrať

Podnikatelia, ktorí chcú podporovať športovcov, môžu využiť viaceré formy financovania. Nie všetky si však môžu dať do daňových nákladov.

Sponzoring

Sponzoring je novou formou financovania športu. Legálnym sa stal od 1. januára 2016. Tento spôsob je však vo všeobecnosti určený iba pre vrcholový šport. Príjemca sponzorského môže byť iba  profesionálny športovec, talentovaný amatérsky športovec, tréner, inštruktor športu alebo športová organizácia, avšak iba za predpokladu, že sú členmi národného športového zväzu alebo národnej či medzinárodnej športovej organizácie.

Výhodou sponzoringu je, že sponzorské môže byť pre podnikateľa za určitých okolností daňovo uznateľným výdavkom.

Sponzoring, ako forma financovania športu, však nemusí byť pre podnikateľov v praxi až taký atraktívny. Splniť podmienky pre daňovú uznateľnosť sponzorského je totiž v praxi náročné. Niektorých podnikateľov tiež môže odradiť to, že zmluva medzi ním a sponzorovaným musí byť kompletne zverejnená. Ďalším mínusom pre podnikateľov môže byť, že cez sponzorské nemôžu podporiť lokálne športové združenia a kluby, ktoré nedisponujú členstvom v národnom športovom zväze alebo národnej či medzinárodnej športovej organizácii.

Dar

Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že konkrétneho športovca alebo športovú organizáciu podporí finančným darom. Na tento účel sa zvykne spísať darovacia zmluva.

Výhodou tejto formy financovania je, že príjemcom daru môže byť ktokoľvek - športovec aj športová organizácia. Právna forma v tomto prípade nie je podstatná. Rovnako tak aj prípadné členstvo príjemcu v nejakej národnej či medzinárodnej športovej organizácii.

Nevýhodou tejto formy financovania je, že dar nie je pre podnikateľa daňovo uznateľným výdavkom. 

Reklama

Podnikatelia môžu so športovcom či športovou organizáciou uzatvoriť aj zmluvu o reklame. Týmto spôsobom si podnikateľ objedná reklamné služby, ktorými napríklad môže byť umiestnenie loga na drese športovca, účasť športovca na promo akciách podnikateľa, či umiestnenie loga podnikateľa v priestoroch športového klubu a podobne.

Reklama sa vo všeobecnosti považuje za daňovo uznateľný výdavok. Ďalšou výhodou reklamy je, že na rozdiel od sponzoringu pri nej nie sú žiadne obmedzenia ohľadne osoby príjemcu. Znamená to, že príjemca nemusí byť členom národnej či medzinárodnej športovej organizácie.

Nevýhodou tejto formy financovania je, že jej primárnym účelom nie je podpora športu. Podnikateľ si vlastne objednáva reklamu a pri výbere dodávateľa reklamy uprednostní športovca či športovú organizáciu pred napríklad reklamnou agentúrou. Transakcia so športovcom ci športovým klubom však musí podnikateľovi slúžiť na to, aby mu pomohla dosiahnuť, zabezpečiť či udržať jeho zdaniteľné príjmy. A presne túto skutočnosť bude skúmať prípadná daňová kontrola. Podnikateľ by preto mal disponovať dokumentáciou, ktorá prepojenie na zdaniteľné príjmy preukáže.

Dve percentá z daní *

Podnikatelia môžu alokovať časť svojich daní takej športovej organizácii, ktorá má štatút príjemcu podielu zaplatenej dane v zmysle daňových predpisov. Podnikateľ  týmto spôsobom neposiela financie športovej organizácii priamo. Peniaze sa dostanú ním vybranej športovej organizácii sprostredkovane. Sprostredkovateľom je daňový úrad, ktorý financie športovej organizácii zašle na základe informácií z daňového priznania podnikateľa.

Tento spôsob financovania športových organizácii je pre podnikateľov ideálny vtedy, ak nechcú mať žiadne výdavky navyše. Zároveň je táto forma vhodná pre tých podnikateľov, ktorí by chceli podporovať šport anonymne. Daňový úrad totiž bez ich súhlasu ani príjemcovi, ani inej osobe nezverejní komu a koľko zo svojich daní darovali.

Nevýhodou tejto formy financovania je, že príjemcom dvoch percent dane môžu byť vo všeobecnosti iba športové organizácie s právnou formou občianske združenie (prípadne ešte nadácia, či nezisková organizácia). Týmto spôsobom nie je možné financovať konkrétneho športovca, či takú športovú organizáciu, ktorá je obchodnou spoločnosťou. 

Ako teda podporiť šport?

Podnikatelia, ktorí chcú financovať šport, majú v praxi viaceré možnosti. Každá možnosť má rozličné daňové dopady. Pri výbere tej najvhodnejšej, by sa preto mali poradiť so skúseným daňovým poradcom.

* Pod pojmom dve percentá dane zjednodušene označujeme možnosť venovať časť dane. Fyzické a právnické osoby však reálne môžu darovať časť dane v rozmedzí jedno až tri percentá.

Tento článok bol napísaný pre Hospodárske noviny, v ktorých bol zverejnený dňa 20. apríla 2016.

Ing. Marcela Bošková: pre Hospodárske noviny 20.4.2016

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.