A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Päť podmienok pre daňovú uznateľnosť sponzoringu športu - s praktickým vysvetlením

Sponzoring športu je možné od 1.1.2016 považovať za daňovo uznateľný výdavok. Podnikatelia však musia pre jeho uznateľnosť splniť niekoľko zložitých podmienok. V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ktoré to sú.

1 Podmienka v osobe príjemcu sponzorského

Aby si mohol podnikateľ dať sponzorské do daňovo uznateľných výdavkov, môže ho poskytnúť iba určitým zákonom vymedzeným príjemcom. Príjemca musí byť v prvom rade členom národného športového zväzu alebo národnej či medzinárodnej športovej organizácie. Následne musí ísť o profesionálneho športovca, talentovaného amatérskeho športovca, trénera, inštruktora športu alebo o športovú organizáciu. 

Čo to znamená v praxi?

Prijatím zákona o športe deklaroval zákonodarca svoju snahu o podporu športu na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Pri zadefinovaní sponzorského však zákonodarca náhle zabúda na svoj hlavný cieľ. Prejavuje sa to tým, že sponzoring je určený iba pre profesionálny šport. Dopláca na to práve športujúca verejnosť združená v občianskych združeniach zameraných na šport. Miestne športové organizácie (napríklad občianske združenie amatérskych hráčov volejbalu, občianske združenie zamerané na detský basketbal vedené učiteľom miestnej ZŠ a pod.) sponzorské dostať nemôžu, pokiaľ nebudú členmi národného športového zväzu alebo národnej či medzinárodnej športovej organizácie.

Ak sú teda finančné prostriedky poskytnuté športovcom či športovým organizáciám iným ako vyššie zadefinovaným, nejedná sa o sponzorské, ale ide vo všeobecnosti o dar. Dar je pre podnikateľa daňovo neuznateľným výdavkom. 

2 Podmienka zazmluvnenia sponzorského a jeho zverejnenia

Sponzorské je možné poskytnúť iba na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Táto zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti zadefinované zákonom o športe. Príjemca sponzorského musí zmluvu následne zverejniť. Ďalej je príjemca povinný zverejňovať príjmy z tejto zmluvy, ako aj vykazovať ako sponzorské použil.

Čo to znamená v praxi?

Zákon o športe zavádza zvýšenú administratívu najmä pre príjemcu sponzorského. Dôvodom je snaha zákonodarcu zabezpečiť transparentnosť a znížiť korupciu.

Pokiaľ by zmluva o sponzoringu v športe nebola uzatvorená v súlade so zákonom o športe, alebo pokiaľ príjemca neplní svoje zverejňovacie povinnosti, nejedná sa o sponzoring. Poskytnuté finančné prostriedky by sa preklasifikovali na dar, ktorý je pre podnikateľa daňovo neuznateľným výdavkom.

3 Podmienka zaplatenia a použitia

Podnikateľ si môže uznať za daňové výdavky iba také sponzorské, ktoré príjemcovi sponzorského reáne zaplatil. Zároveň platí, že v konkrétnom roku si podnikateľ môže uznať iba tú časť sponzorského, ktorú jeho príjemca v danom roku použil v súlade s účelom zmluvy o sponzorstve.

Čo to znamená v praxi?

Dané podmienky boli zavedené s cieľom predchádzať daňovým únikom. Účtovne sa totiž zmluva o sponzoringu účtuje v čase jej uzatvorenia. V praxi to teda vo všeobecnosti znamená, že sa v čase uzatvorenia zmluvy znižuje účtovný výsledok hospodárenia. Účtovné výdavky na sponzoring však neznamenajú automaticky aj výdavky uznané pre daňové účely. Do daňových výdavkov sa sponzoring dostáva až po splnení podmienky zaplatenia (podnikateľom) a použitia (príjemcom). To za určitých okolností môže  byť v neskorších zdaňovacích obdobiach podnikateľa. 

4 Podmienka kladného základu dane

Podnikateľovi sa sponzorské uzná ako daňový výdavok iba vtedy, ak vykáže kladný základ dane.

Čo to znamená v praxi?

Pokiaľ podnikateľ vykáže daňovú stratu, celé sponzorské sa automaticky stáva daňovo neuznateľným výdavkom.

5 Podmienka prepojenia sponzorského na zdaniteľné príjmy

Pre daňovú uznateľnosť akéhokoľvek výdavku sa vždy skúma, či bol výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Táto podmienka sa vzťahuje aj na sponzorské. 

Čo to znamená v praxi?

V prípade daňovej kontroly musí podnikateľ preukázať, ako mu sponzoring pomohol dosiahnuť, zabezpečiť či udržať zdaniteľné príjmy. V praxi sa sponzorské testuje obdobne, ako výdavky na reklamu. Z podstaty sponzorského vyplýva povinnosť príjemcu povoliť podnikateľovi spájať spoje meno či výrobok s príjemcom. Zároveň platí, že príjemca sponzoringu môže uvádzať informácie o podnikateľovi v rámci športových aktivít, na ktoré bolo sponzorské poskytnuté. Podnikateľ by preto mal disponovať evidenciou, ktorá dostatočne preukáže spojenie svojho mena či výrobkov s príjemcom sponzorského.

Pokiaľ chcú podnikatelia financovať šport prostredníctvom sponzoringu, doporučujeme im opatrnosť. Ak sa chcú vyhnúť tomu, že sa pre nich zaplatené sponzorské stane nedaňovým výdavkom, mali by sa pred samotným podpisom zmluvy o sponzoringu v športe obrátiť na odborníkov.

Ing. Marcela Bošková, daňový poradca 18.4.2016

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.